Gizlilik Sözleşmesi

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ  AYDINLATMA BEYANI VE AÇIK RIZA METNİ

memap.com.tr (“MeMap”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”), 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda detaylı olarak açıklanan çerçevede ve ilgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelik hükümleri uyarınca sair mevzuatlara uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz; üyeliğiniz boyunca eğitmen ya da kurumun bilgilerinize erişmesi, eğitmeninizin MeMap Platformunda yer alan verilerinize bakarak size uygun olan egzersiz reçetelendirmesi yapabilmesi, talebiniz halinde MeMap Platformunda yer alan ölçüm merkezleriyle beraber çalışılması için ölçüm verilerinizin girilmesi, size uygun eğitimin planlanması, fitskor belirlenmesi ve fitness düzeyinin iyileştirilmesi, ideal fiziksel uygunluğa ulaşmanızı motive etmek ve hedef yönetimi amaçlarıyla MeMap faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. 

Sağlık verileriniz; sağlık durumunuza ilişkin bilgiler, sadece fiziksel uygunluğunuzun iyileştirilmesi ve hedeflerinize ulaşmanızı motive etmek amacıyla kullanılacaktır. Fiziksel uygunluğunuz belirlendikten sonra, MeMap, bir Fitness Notu fitskor belirleyecektir. MeMap tarafından belirlenmiş olan fitskor ile tüm fitness bileşenlerinizdeki gelişmenin sağlanması için bir egzersiz reçetelendirme tavsiyesi verilebilmesi için özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, MeMap tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

  • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, yaşınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici T.C. Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, e-posta adresiniz ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz;
  • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileriyle yapılan sesli/yazılı görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz;
  • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz;
  • Sağlık Bilgileriniz: Boyunuz, kilonuz, Laboratuvar ve tahlil sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, sedanter hayat, kardiyovasküler tetkikler, kas gücü, aile hikayesi, sigara içimi, obezite varlığı, sistolik ve diyastolik kan basıncı, hiperlipidemi ve açlık kan şekeri bilgileriniz, egzersiz reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın MeMap hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlığa ilişkin kişisel verileriniz,
  • www.memap.com.tr sitesine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.

MeMap tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz -özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla- aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

Kimliğinizi Teyit Etme, Platform Üzerinde Sisteme Kayıtlı Akredite Edilmiş ve Yetkinliklerine Göre Derecelendirilmiş Eğitmenleri Arama, Eğitmen Yorumlarına Bakma ve Karşılaştırma, Eğitmenlerden Randevu Alma ve Randevu Hakkında Sizi Haberdar Edebilme, Ödeme İşlemleri için Platformu Kullanma, Ölçüm Sonuçları Ve Eğitmenlerle İlgili Görüşler İçin Platforma Yorum Bırakabilme, Üyeliğinin Geçerli Olduğu Süre Boyunca Platform Üzerinden Başka Ölçüm ve/ya Başka Eğitmenler İle İşlemler Yapabilme, Platform; Eğitmenler, Ölçüm Merkezleri Ve Fitness Danışanı Arasında İletişim Sağlanması Konusunda Hizmetler Sağlama (Platform Üstü Mesaj Kutusu, Randevu Tarihi Değiştirme, Tüm Bileşenler Arası İletişim Bilgisini Paylaşılması Mail Telefon vb. Paylaşımı Ve Benzeri), Fitness Danışanının Datasını Eğitmenlere Açma, Kapama Ve İlişkisini Sonlandırma, Fitness Danışanının Aldığı Hizmetler İçin MeMap Aracılığıyla Ödeme Yapma, Eğitmeninizin üyelik süreniz boyunca ölçüm merkezlerince kendisine atanmış ya da platformdan gelen datalarınıza erişme, platforma girilen verilerinize bakarak -işbu veri başka eğitmenler, ölçüm merkezleri tarafından girilebilir- size uygun egzersiz reçetelendirmesi yapma, hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma, Araştırma yapılması ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi, karşılığında faturalandırma yapma, sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alması, fitness Danışanlara sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla MeMap hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama, Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini, Çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, Suiistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, İlgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme, çalışan ve fitness Danışanı memnuniyetinin ölçülmesi, dijital verilerinizin izinsiz kopyalanması sahtekarlık ile hırsızlık eylemlerinin önüne geçmek amacıyla IP adresi tespit etmekti ve kaydı, demografik verilerin MeMap işbirlikçileri ile anonim olarak ticari ve istatiksel amaçlı kullanımı ve bunlarla sınırlı olmaksızın, MeMap hizmetlerinin yürütülmesi, geliştirilmesi MeMap hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi, fitness Danışanı memnuniyetinin arttırılması, araştırma ve benzeri amaçlar. İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, MeMap’e Ya Da MeMap’le anlaşmalı çalışan kurum ile fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında en az 3(üç) yıl süreyle tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla MeMap ile, altyapı kaynakları güçlü yabancı ülke sistem ağında verilerinizi depo etme, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile ticari ya da ticari olmayan şekilde paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar çerçevesinde verilebilmesi ve bu kapsamda MeMap’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi, iştigal konusunu yürütebilmesi için elde edilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. Ayrıca kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme; kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme; kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme haklarından birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

MeMap, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikâyet ve İletişim

Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda kisiselveri@memap.com.tr mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya MeMap’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak kisiselveri@memap.com.tr mail adresine iletilebilir veya kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “memap adresi” adresine “Kurumsal İletişim” departmanı dikkatine başvuru yapabilirsiniz.

7. Kısmi Geçersizlik

İşbu Sözleşme’nin tüm maddeleri ayrı ayrı işlem görür kabul edilmekte olup herhangi bir neden ile Sözleşme hükümlerinden biri veya birkaçının iptali işbu Sözleşme’nin tamamının iptali anlamına gelmeyecek olup Sözleşme’nin diğer tüm maddeleri ayrı ayrı geçerli olmaya devam edecektir. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir bölümü, kanun veya idari bir karar sebebiyle geçersiz veya hükümsüz kalır ise ve bu durum Tarafların İşbu sözleşmeyi yapma iradesini ortadan kaldırır ve işlem temelinin çökmesine sebep olur ise, işbu Sözleşme kendiliğinden sona ermiş olacaktır. Aksi takdirde, Sözleşme’nin geri kalan kısımları geçerliliğini koruyacak ve Sözleşme Taraflarca genel prensiplere göre uygulanarak hükümsüz veya geçersiz hüküm(ler), Tarafların Sözleşme’nin imza tarihindeki iradelerini en yakın şekilde yansıtacak olan yeni hükümlerle değiştirilecektir.

8. Yetkili Mahkeme

İşbu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak tüm uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. Yürürlük Maddesi

İşbu Sözleşme, “İşbu Sözleşmeyi Okudum, Anladım Ve Kabul Ediyorum” butonunu tıklayarak onaylanması ya da işbu Sözleşmeyi fiziki olarak imzalanması ile 9 ana madde ve içerikleri hakkında bilgilendirildiğini, tüm hüküm ve koşulların yürürlüğe girdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.